ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bindende kracht

Behalve wanner uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden onze verkopen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden ongeacht elk andersluidend beding in om het evenwelk dokument of briefwisseling uitgaande van de koper. 

Totstandkoming van de overeenkomst

Elke opdracht verbindt de koper tegenover ons. Zijn acceptatie door ons maakt de verkoop volmaakt.

Son acceptation par nous rend la vente parfaite. 

Levering en risico’s

Behalve in andersluidend bedig, wordt de koopwaar geacht te zijn geleverd op het ogenblik dat zij onze lokalen verlaat.De leveringsterminjn mag niet beschouwd worden als uiterste termijn en mag, in elk geval, met dertig dagen verlengd worden. Het overschrijding van deze termijn is geen grond tot ontbinding van de overeenkomst en geeft geen recht op schadevergoeding. Wij houden ons het recht voor in verscheidene keren te leveren. 

Klachten

Elke klacht moet ons per aangetekend schrijven, binnen de achtenveertig uur na ontvangst van de koopwaar geadresseerd worden. 

Verzendingen

De verzendingen gebeuren op risico en gevaar van de koper. In geval van uitvoer erkennen wij geen enkele verantwoordelijkheid in geval van vertraging wegens het vervullen van douane- of vervoer formaliteiten.

Prijzen - Betaling.

Behalve in geval van andersluidende beding, zijn onze fakturen betaalbaar op de zetel van onze vennootschap met gereed geld. De betalingen worden steeds aangerekend op de oudste schuld en, bij voorrang, op de vervalen vertraginsrente en eventuelle kosten.Wanneer een faktuur niet volledig werd betaald op de vervaldag zoals die, ongeacht enig andersluidend beding, werd bepaald in het contract of in de faktuur zelf, dan wordt het bedrag van de faktuur, ten titel van schadevergoeding vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 20% die echter minimum 124,00 E. bedraagt, onverminderd de conventionele vertragingsintresten, bepaald bij artikel 7. Zelfs wanneer de prijzen in vreemde munt worden vermeld, behouden wij ons het recht voor deze aan te rekenen in Euros. 

Achterstallige intresten

Bovendien zal een achterstallige rente van 1,5% per maand aangerekend worden, zonder splitsing, voor elke betaling die niet geschiedde op de vervaldag. 

Aanvaarding

De koopwaar wordt aanvaard of wordt geacht aanvaard te zijn in onze lokalen, wanneer de koper zelf instaat voor de weghaling. Bij gebrek hieraan, zal zij worden aanvaard bij de ontvangst, deze laatste wordt verondesteld plaats te grijpen binnen de achtenveertig uur na de levering. Op straf van verval, moet elke reclamatie geschieden binnen deze tijdstippen.  

Eigendomsvoorbehoud

De koopwaar blijft de eigendom van de vennootschap tot wanneer alle verschuldigde bedragen volledig betaald zijn en, in geval van betaling met een wisselbrief of cheque, wanneer deze geind worden. Tot aan de volledige betaling, is het de koper verboden de koopwaar in pand of er einige andere zekerheid op toe te staan. Hij moet de koopwaar voor ons bewaren. Wanneer ze door een derde in beslag genomen wordt, moet de koper ons hiervan onmiddellijk verwittigen, op straf van eventuele schadevergoeding. De koper heeft het recht om de koopwaar tegen normale voorwaarden te verkopen. Tot aan de volledige betaling van de prijs geschiedt zulke verkoop evenwel voor onze rekening en de vorderingen op derden die eruit ontstaan behoren ons toe. De naam van de derde kooper moet ons, op ons verzoek, worden medegedeeld. Wij behouden ons het recht voor hem, van het bestaan van dit beding van eigendomsvoorbehoud op de hoogte te brengen en hem derhalve te vragen dat hij in one handen betaalt.  

Wissels

Het feit van een geaccepteerde wissel te trekken zal geen vernieuwing ten gevolge hebben in geval van niet-betaling van een wissel op zijn vervaldag, wordt het geheel van de verschuldigde sommen automatisch invorderbaar.

Toepasselijk recht

De overeenkomst in onderworpen aan het belgisch recht.

Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Eupen en Verviers bevoegd, onder voorbehoud van ons recht de geschillen voor te leggen aan elke andere rechtbank territoriaal bevoegd, en namelijk deze van de koper. Indien het echter schuldvorderingen op het buitenland betreft, behouden wij ons het recht voor om ons tot de rechtbanken van de woonplaats van de koper te wenden.